Ny lejelov: Fraflytningssynet bliver obligatorisk for hovedparten af udlejere i Danmark

Udgivet den 10. december 2019 af Johan Lisberg Jensen

Ny lejelov: Fraflytningssynet bliver obligatorisk for hovedparten af udlejere i Danmark


Med den nye lejelovs ikrafttrædelse 01.07.2015, trådte nye regler for fraflytningssyn samtidig i kraft: Senest 2 uger efter, at du som udlejer er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted, skal lejemålet synes. Dette gælder alle fraflytninger foretaget efter den 1. juli 2015, også selvom aftalen er indgået inden denne dato. Reglen er dog kun obligatorisk for udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed. Såfremt du kun udlejer én beboelseslejlighed, gælder det, at du skal fremsætte dit krav overfor lejer inden 14 dag efter fraflytningsdagen. Det følger af lejelovens § 98, stk. 2. 

Lejer skal desuden indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. En fraflytningsrapport skal udarbejdes under synet, og såfremt lejer er tilstede, skal rapporten udleveres til lejer. 

Lejeren kan ikke afkræves forhold, der ikke er nævnt i rapporten. Dette gælder dog ikke i det helt særlige tilfælde, hvor du ikke kunne opdage et givent forhold under synet, eller hvis der i lejeaftalen er indgået aftale om andet. 

Krav der kan medtages i rapporten, som lejer bærer ansvaret for: 

  • Forringelse, der ikke skyldes slid og ælde
  • Istandsættelse foranlediget af, at lejer har forsømt sin vedligeholdelsesforpligtelse
  • Mangler, som det påhviler lejer at udbedre
  • Mangler for så vidt rydning og rengøring af lejemålet

Vi anbefaler, at du som udlejer er udtrykkelig, konkret og grundig, når du udfylder fraflytningsrapporten. Det skaber større forståelse og klarhed over, hvad der skal og kan udføres – både for dig og for lejeren – og det efterlader mindre plads til tvivlsspørgsmål mellem parterne. Der er eksempelvis forskel på angive, at en given flade  blot skal ’males’ eller om fladen skal behandles yderligere og/eller males ad flere omgange. Det samme gælder eksempelvis gulve, hvor det kan være en god idé at anføre, hvorvidt der skal ske afhøvling, letslibning, lakering m.v. og i hvilket omfang, frem for blot at angive, at der skal ske ’gulvbehandling’. 

Overtræder du nogle af ovennævnte hovedregler, kan det blive vanskeligt at gøre givne istandsættelsesarbejder ved lejerens fraflytning gældende. Er uheldet ude, eller har du behov for sikring i forbindelse med afleveringsforretningen ved lejerens fraflytning, kan du kontakte os for hjælp, rådgivning eller konkret bistand i fraflytningsprocessen, hvor der ofte er mange tusinde kroner i istandsættelsesarbejder på spil.